☎: 077 - 711 03 00 | ✉: planning@vt-m.nl


Gassen in Containers

Regelgeving

In 2012 is de regelgeving op het gebied van gassen in containers opgenomen in de Arbocatalogus Gevaarlijke Gassen in Zeecontainers. Op grond van de regelgeving moeten container-ontvangende bedrijven onderzoeken of medewerkers kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke gassen tijdens het openen en/of lossen van een container.

Risico's

Medewerkers van bedrijven die containers moeten openen of lossen moeten beseffen dat het zeer gevaarlijk kan zijn om een container te openen of betreden als deze voorafgaand aan de opening niet is gemeten op de aanwezigheid van gevaarlijke gassen zoals:
  • Giftige bestrijdingsmiddelen, zoals methybromide, fosfine en sulfurylfluoride die worden ingezet om insecten te doden (actieve gassing).
  • Ethyleenoxide wordt gebruikt bij het steriliseren van bepaalde medische goederen.
  • Honderden chemicaliën, zoals oplosmiddelen, reinigingsmiddelen, blaasmiddelen, schuimvormende middelen, verven, lijmen, beschermingsmiddelen, smeermiddelen en additieven, weekmakers, stabiliseer- en vulcaniseermiddelen, die in het productieproces zijn gebruikt en vervolgens tijdens de reis uit de producten uitdampen.

Schijnveiligheid

Afhankelijk van de lading kunnen talloze stoffen (OSHA list dangerous chemicals) potentieel een gevaar vormen in containers. Toch worden containers geheel ten onrechte slechts op veertien vaak voorkomende stoffen, vermeld op het bekende lijstje, gemeten.

Daarbij worden de stoffen van het lijstje ook nog vaak achteraf in een luchtzakje gemeten, ondanks het feit dat deze methode in strijd is met diverse meet- en sampling voorschriften. In dit verband wordt ernstig getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de sensor- en formaldehydemetingen.

Honderdduizenden containers bevatten gassen waarop niet wordt gemeten zoals pentaan, hexaan, dichloormethaan, cyclohexaan, ethanol, acetaldehyde en ethyleenoxide. Dit zijn stoffen die wij dagelijks aantreffen in containers met electronica, rubber, zonnepanelen, garens en medicals.

Plaats van meting

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving dienen containers direct voorafgaand aan het betreden te worden gemeten. Bij achterafmetingen (soms uren na de monstername) kan dat niet.

Het komt ook vaak voor, dat containers op basis van een in Rotterdam afgegeven veilig te betreden verklaring, uren en soms dagen later, worden gelost. Dat is eveneens in strijd met de regelgeving.

Aansprakelijkheid

Het feit, dat de regelgeving is opgenomen in de Arbocatalogus impliceert, dat de aansprakelijkheid en de controle op de naleving van de regelgeving, geheel bij het bedrijfsleven ligt.

Onterechte afkeur op PID-waardes > 50 ppm

Een PID-meting is een niet verplichte meting op VOC’s (vluchtige organische componenten) Er zijn meetbedrijven die containers, zonder nader onderzoek, al afkeuren bij een PID-waarde > 50 ppm. Tot voor kort hanteerden deze bedrijven een maximale waarde van 100 ppm!!

Non-fumigation declaration

Ook containers waarvoor in het buitenland een non-fumigation declaration is afgegeven moeten worden gemeten. De verklaring is namelijk niet van toepassing op uitdampende productiegassen. Daarnaast wordt er veel gerommeld met deze verklaringen waardoor de betrouwbaarheid gering is.

Meten op basis van risicoanalyse

Het is niet realistisch om alle containers op honderden gassen te meten. Het is wel mogelijk om containerstromen te onderzoeken en op basis van de RI & E te bepalen welke gassen een gevaar vormen voor deze stromen. Stof-specifieke metingen op deze stoffen bieden veel meer veiligheid dan lukrake metingen op een standaard lijstje met stoffen.

Voordelen van het meten op basis van risicoanalyse

  • Veilige metingen op geïnventariseerde risico's
  • Duidelijke scheiding tussen veilige en onveilige containerstromen.
  • Versnelling van het logistieke proces.
  • Wij adviseren klanten hoe gasvorming kan worden voorkomen.
  • Kostenbesparing, door het verlagen van de meetfrequentie voor veilige stromen, bijvoorbeeld naar 1 op 10 containers. Dit kan enorme besparingen opleveren.

Besparingen

Wij hebben op deze wijze bij een groot Nederlands elektronicabedrijf het aantal metingen met 50 % kunnen reduceren, zonder concessies aan de veiligheid te doen.

Tarieven metingen

Let bij het vergelijken van tarieven niet alleen op de meetprijs van een container. Er kan veel meer op meetkosten worden bespaard door het verlagen van het aantal metingen. Dat kan alleen bij stromen die op basis van de RI & E als veilig worden aangemerkt (Categorie C). Bedrijven die nu alles laten meten en veel veilige stromen hebben zullen veel kosten kunnen besparen indien ze overstappen naar risicogerichte metingen.